मतदान  करताना  या  गोष्टी  लक्षात  ठेवा . 

ज्याला  मतदान  करायचे आहे  तो  तुमच्या  गावामध्ये  किती  वेळेस आला  होता . 

त्याने  तुमच्या  तालुक्यासाठी किंवा  गावासाठी  काही  काम केलं  आहे  का . 

यावेळेस थोडा विचार करून मतदान करा . 

आपला देश वेगळ्या दिशेने पुढे जात आहे 

आपल्या देशात शेतकऱ्यांकडे कोणी लक्ष देत नाही . 

सगळे  चोर  एक  झाले आहेत  त्यामुळे  थोडा  विचार  करून  मतदान  करा . 

कृपा  करून  चोरांना मतदान  करू  नका . 

या  माणसाला  तर  पुन्हा निवडू न  देऊ  नका , आपला देश  वेगळ्या  दिशेने पुढे जात आहे